Regulamin Klubu mojego Maluszka

I. Informacje Ogólne

 1. Regulamin Klubu mojego Maluszka został sporządzony zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa on zasady działania Klubu mojego Maluszka (serwisu społecznościowego Klub mojego Maluszka, zwanego dalej Serwisem), funkcjonującego pod domeną http://klubmaluszka.hipp.pl, a ponadto określa zasady korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności firmy HiPP Polska Sp. z o. o., jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest dopiero po dokładnym zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacji. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik może zaakceptować zmianę Regulaminu i korzystać z Usług na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie lub zrezygnować z uczestnictwa wysyłając zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy na stronie https://hipp.pl/o-nas-jakosc-hipp-bio-spoleczna-odpowiedzialnosc-firma-praca-i-wiele-innych/kontakt/.

 3. Właścicielem Serwisu jest firma HiPP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 303, 02-785 Warszawa, zwana dalej „HiPP”.

 4. W ramach zarządzania i prowadzenia Serwisu, HiPP jest odpowiedzialny za stworzenie i utrzymanie platformy Serwisu oraz za udostępnianie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej danych przez Użytkowników.


II. Zasady Uczestnictwa w Klubie mojego Maluszka

 1. Użytkownik, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na jego treść, wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 2. Utworzenie i korzystanie z konta w Serwisie jest bezpłatne.

 3. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.

 4. Użytkownik, aby korzystać z Serwisu, jest zobowiązany do dokonania rejestracji, która polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie Serwisu oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.

 5. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych : imię (imiona), nazwisko (nazwiska), pełny adres zamieszkania, płeć, adres e-mail oraz danych dziecka jak: data urodzenia, płeć oraz imię. Użytkownik może także podać swój numer telefonu.

 6. Użytkownik poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oświadcza, iż :

  1. zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje bez zastrzeżeń oraz że będzie stosował się do jego postanowień, 

  2. dobrowolnie przystąpił do korzystania z Serwisu, 

  3. podał dobrowolnie i zgodnie z prawdą wszelkie dane, w tym dane osobowe w formularzu rejestracyjnym oraz w przypadku ewentualnych późniejszych zmian danych osobowych, także będą one zgodne z prawdą, 

  4. wyraża wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę HiPP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 303, podanych w formularzu rejestracyjnym lub podanych i zmienionych w terminie późniejszym, celem należytego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak również w celach marketingowych, reklamowych, operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu,

  5. zobowiązuje się do aktualizacji swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, a także zezwala na wykorzystywanie swojego wizerunku w tym wizerunku osób, których jest przedstawicielem ustawowym umieszczonych w Serwisie w celu świadczenia przez HiPP usług i oświadcza, iż osoby, których wizerunek umieścił w Serwisie udzieliły mu takiego zezwolenia, 

  6. jest świadomy odpowiedzialności cywilnej i karnej w przypadku umieszczenia w Serwisie danych osobowych, w tym wizerunku, osób trzecich bez ich zezwolenia, 

  7. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej informacji systemowych i wiadomości od firmy HiPP, w tym informacji dotyczących działania Serwisu, 

  8. wyraża zgodę na usunięcie przez firmę HiPP umieszczanych przez niego w Serwisie danych, informacji lub też innych treści, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań lub są sprzeczne z prawem, 

  9. wyraża zgodę na modyfikowanie przez firmę HiPP wyglądu lub układu lub treści Serwisu, w tym także wyglądu lub układu lub treści swojego profilu, a także wyraża zgodę na umieszczanie na stronach Serwisu lub profilu (bez wyłączenia poczty elektronicznej) informacji, okien, banerów, reklam i innych materiałów o charakterze promocyjnym lub marketingowym, a ponadto wyraża zgodę na usuwanie i modyfikowanie danych, usług dostępnych w Serwisie, w tym uniemożliwienia Użytkownikowi czasowego lub trwałego dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu przez HiPP, a także każdej z jego Usług osobno, przeniesienia praw do Serwisu na rzecz podmiotu trzeciego.


III. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt II. 5 oraz 6 c), d), e), podanych dobrowolnie przez Użytkownika, jest firma HiPP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 303, która przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika jedynie w zakresie koniecznym do nawiązania, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

 3. Administrator ma prawo do przesyłania, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres, informacji handlowej, w tym nagród związanych z ogłaszanymi konkursami, a Użytkownik wyraża zgodę na ich otrzymywanie drogą pocztową lub poprzez pocztę kurierską.

 4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy Serwisu.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do żądania od Użytkownika stosownych dokumentów potwierdzających podane przez Użytkownika dane osobowe pod rygorem zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika lub usługi świadczonej na jego rzecz w ramach Serwisu. Powyższe może nastąpić jedynie w przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika. Nadesłanie kopii dokumentu potwierdzającego dane Użytkownika jest dobrowolne. Dokumenty potwierdzające dane Użytkownika, przesłane przez niego, po ich zbadaniu zostaną zniszczone lub usunięte lub odesłane do Użytkownika, zgodnie z jego dyspozycją.

 6. W przypadku, o którym mowa powyżej, Administrator niezależnie od powyższych uprawnień, zastrzega sobie także prawo do: 

  1. skierowania do Użytkownika ostrzeżenia z podaniem przyczyny, 

  2. wezwania Użytkownika do usunięcia nieprawdziwych danych lub aktualizacji danych w terminie 7 dni, 

  3. zablokowania dostępności wybranych Usług dla Użytkownika w Serwisie, 

  4. zablokowania konta do czasu wyjaśnienia sprawy, 

  5. bezpowrotnego usunięcia konta.

 7. Administrator uprawniony jest do udostępniania danych osobowych wyłącznie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 


IV. Ogólne Zasady Korzystania z Serwisu Klub mojego Maluszka

 1. Dane, w tym dane osobowe, podawane przez Użytkownika, są informacjami jawnymi i ogólnie dostępnymi w ramach Serwisu, a ponadto mogą być one dostępne dla osób korzystających z sieci Internet, a także mogą być pozycjonowane przez wyszukiwarki.

 2. Użytkownik może mieć tylko 1 (jedno) konto. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez firmę HiPP na wniosek Użytkownika. W innym przypadku wszystkie konta użytkownika mogą zostać zablokowane.

 3. Wypełniając formularz rejestracyjny oraz zakładając konto w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

  1. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych firmy HiPP oraz innych podmiotów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,

  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

  3. nieudostępniania swojego konta innym osobom, jak również do niekorzystania z kont należących do innych Użytkowników,

  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to prawnie dopuszczalne,

  5. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, w tym działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do kont innych Użytkowników,

  6. niepodejmowania jakichkolwiek działań sprzecznych z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego i porządkiem prawnym,

  7. niepodejmowania działań na szkodę firmy HiPP, Użytkowników i innych podmiotów,

  8. powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu lub jego ograniczenie (np.: automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie, itp.),

  9. Użytkownik zobowiązuje się ponadto do niewykorzystywania Serwisu do działalności badawczej, porównawczej, komercyjnej i marketingowej.

 4. Przesyłki marketingowe:

  1. na dane podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji, HiPP może realizować bezpłatne przesyłki marketingowe,

  2. liczba, częstotliwość oraz zawartość przesyłek uzależniona jest od planów dystrybucyjnych HiPP oraz wieku dziecka. Skład przesyłki nie podlega wymianie na inny,. Skład przesyłki może ulegać zmianie. Wszelkie informacje na temat realizowanych przesyłek zawarte są w formularzu rejestracyjnym oraz mailingu powitalnym,

  3. przesyłki marketingowe realizowane są do zarejestrowanych Użytkowników, którzy aktywowali konto w Serwisie i spodziewają się dziecka lub posiadają dziecko w wieku do 12. miesiąca życia.

 5. HiPP zastrzega sobie prawo do usuwania:

  1. treści sprzecznych z prawem, wzywających do przemocy czy nienawiści,

  2. treści uznawanych powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, sprzeczne z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, wulgarne,

  3. danych osobowych zamieszczanych na Tablicy do rozmów – zarówno do osoby własnej jak i osób trzecich,

  4. wszelkich treści reklamujących konkurentów HiPP lub ich produkty, promocje, konkursy,

  5. treści, filmy, zdjęcia naruszające prawa autorskie osób trzecich.


V. Majątkowe Prawa Autorskie

Użytkownik umieszczając dane, w szczególności wizerunek, obraz, materiał lub wypowiedzi (utwór) na koncie własnym lub innego Użytkownika w Serwisie, udziela firmie HiPP niewyłącznej licencji nieograniczonej czasowo i terytorialnie na trwałe lub czasowe utrwalanie oraz zwielokrotnianie w całości lub w części dowolną techniką utworów, w tym techniką komputerową, w jakiejkolwiek dostępnej formie, w tym w formie materiałów zdjęciowych, klisz filmowych, ulotek reklamowych, usuwanie, uzupełnianie, modyfikowanie i wprowadzanie zmian, dokonywanie opracowań, tłumaczenie i przystosowywanie, np. w celu osiągnięcia współdziałania z programami komputerowymi, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie), wprowadzanie do pamięci komputerów, wprowadzanie do sieci komputerowych, w tym do sieci Internet i publiczne udostępnianie w tych sieciach, wystawianie (publiczne lub niepubliczne), np. wykorzystywanie do prezentacji na targach, wyświetlanie (publiczne lub niepubliczne), w tym za pośrednictwem TV, kaset video, nośników DVD, odtwarzanie (publiczne lub niepubliczne), nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity i sieci komputerowych, wydaniu utworu drukiem w formie publikacji książkowej lub prasowej w całości lub częściowo, eksploatacja polegająca na wykorzystywaniu części lub całości każdego utworu razem lub osobno dla celów reklamowych, w tym utrwaleniu go w ramach ekspozycji reklamowanych, niezależnie od: materiałów reklamowych (w tym ich wielkości i materiałów, z których zostały sporządzone), techniki utrwalania, miejsca ekspozycji (w tym w broszurach, ulotkach, wizytówkach reklamowych i katalogach, niezależnie od ich ilości, nakładu, techniki sporządzenia i sposobu dystrybucji).


VI. Konto Użytkownika Serwisu Klub mojego Maluszka

 1. Firma HiPP zastrzega sobie prawo do zablokowania na czas określony lub bezpowrotnego usunięcia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla funkcjonowania Serwisu bądź kont innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, a także sprzeczne z celem i ideą Serwisu.

 2. Bezpowrotne usunięcie konta Użytkownika oznacza bezpowrotne usunięcie wszelkich danych i materiałów, zgromadzonych na tym koncie.

 3. Użytkownik może bez podania przyczyny zażądać od HiPP bezpowrotnego usunięcia swojego konta. Usunięcie konta nie oznacza automatycznego usunięcia danych osobowych z bazy Serwisu.

 4. Po usunięciu lub zablokowaniu konta, firma HiPP przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu należytego rozliczenia usług w Serwisie, należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika, objęcia Użytkowników szczególną ochroną.

 5. Zakazane są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Serwis na utratę dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez firmę HiPP, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, firma HiPP może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego konto.

 6. W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub braku aktywności konta Użytkownika przez 12 miesięcy od dnia ostatniego logowania konto użytkownika/profil może zostać usunięte np. na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy do administratora Serwisu poprzez formularz kontaktowy na stronie https://hipp.pl/o-nas-jakosc-hipp-bio-spoleczna-odpowiedzialnosc-firma-praca-i-wiele-innych/kontakt/ w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia.


VII. Zasady Odpowiedzialności

 1. Firma HiPP nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i problemy w funkcjonowaniu Serwisu, w tym za utratę wszelkich danych na kontach Użytkowników, które to zakłócenia, problemy wynikły z przyczyn od niej niezależnych, a w szczególności powstałe wskutek działania siły wyższej, awarii sprzętu lub niedozwolonych działań innych Użytkowników lub osób trzecich.

 2. Firma HiPP ma prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu celem dokonywania zmian, ulepszeń w Serwisie lub jego konserwacji, o czym Użytkownicy w miarę możliwości technicznych zostaną poinformowani.

 3. Firma HiPP nie ponosi odpowiedzialności za treści i charakter wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników, a także za treści, informacje, dane przekazywane i publikowane przez Użytkowników w Serwisie.

 4. Firma HiPP nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczenie przez Użytkownika w Serwisie danych, zdjęć, wizerunku innych osób bez ich zgody. W takim wypadku odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który takiego czynu się dopuścił.

 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie.


VIII. Postępowanie Reklamacyjne

 1. Użytkownik poprzez odpowiednie zgłoszenie (formularz kontaktowy) do HiPP ma prawo reklamować wszelkie nieprawidłowe działania Serwisu.

 2. Reklamacje będą rozpoznawane przez firmę HiPP w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia reklamacji.

 3. HiPP poinformuje reklamującego o wynikach rozpoznania jego reklamacji.

 4. Przed zadaniem pytania lub zgłoszeniem problemu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy na stronach Serwisu.


IX. Przepisy Końcowe

 1. Obowiązujący Regulamin Serwisu jest dostępny pod adresem http://klubmaluszka.hipp.pl.

 2. HiPP zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi). W takim przypadku HiPP poinformuje Użytkowników o zmianach Regulaminu poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu.

 3. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu jego udostępnienia na stronie Serwisu.

 4. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.Mleko-podziel-się opinią
Drogi Użytkowniku naszej strony, aby dopasować stronę internetową do Twoich potrzeb i zainteresowań, wykorzystujemy tzw. pliki Cookies. Przeglądając naszą stronę internetową wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików Cookies. Jednocześnie w każdej chwili możesz tak ustawić swoją przeglądarkę, aby informowała Cię o lokalizacji plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Plików Cookie.     Zamknij